ข้อมูลสพป.พิษณุโลก เขต 2
จำนวนครู

1,217 คน

จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2556 - 2561
จำนวนนักเรียน/ประชากรวัยเรียน
ผล NT ป.3 ปี 2560
ผล O-NET ป.6 ปี 2560
ผล O-NET ม.3 ปี 2560
ผล NT ป.3 ปี 2560
ทักษะด้าน ระดับเขต ระดับประเทศ
ภาษา 48.54 51.00
คำนวณ 35.30 36.99
เหตุผล 50.61 53.38
เฉลี่ย 44.03 47.13
ผล NT ป.3 ย้อนหลัง
วิชา ปี2559 ปี2558 ผลต่าง
ภาษา 48.54 49.39 - 0.85
คำนวณ 35.3 42.62 - 7.32
เหตุผล 50.61 51.85 - 1.24
ผล O-Net ป.6 ปี 2560
วิชา ระดับเขต ระดับประเทศ
ภาษาไทย 46.08 46.58
คณิตศาสตร์ 31.17 36.34
วิทยาศาสตร์ 35.5 37.12
ภาษาอังกฤษ 31.17 36.34
ผล O-Net ป.6 ย้อนหลัง
วิชา ปี2560 ปี2559 ผลต่าง
ภาษาไทย 46.08 52.87 - 6.79
คณิตศาสตร์ 31.17 38.22 - 7.05
วิทยาศาสตร์ 35.5 40.48 - 4.98
ภาษาอังกฤษ 31.17 29.85 + 1.32
ผล O-Net ม.3 ปี 2560
วิชา ระดับเขต ระดับประเทศ
ภาษาไทย 47.61 48.29
คณิตศาสตร์ 23.71 26.3
วิทยาศาสตร์ 31.52 32.28
ภาษาอังกฤษ 27.24 30.45
ผล O-Net ม.3 ย้อนหลัง
วิชา ปี2561 ปี2560 ผลต่าง
ภาษาไทย 47.61 47.61 - 0
คณิตศาสตร์ 23.71 23.71 - 0
วิทยาศาสตร์ 31.52 31.52 - 0
ภาษาอังกฤษ 27.24 27.24 - 0